Trang chủ Công nghệ mở Khoa học Mở, Truy cập Mở và tác động của đại dịch COVID-19