Trang chủ Khoa học mở Hội thảo nhóm chuyên gia phục vụ phát triển cộng đồng về công nghệ mở: “Thực trạng và đề xuất phát triển khoa học và công nghệ mở tại Việt Nam”